احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت اول

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)* اين رساله‏اى است كه «طب النبى» ناميده مى‏شود. با حذف اسناد ديدم كه چنين نوشته شده است: پيامبر...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت دوم

و فرمود: خوردن همراه با خادمان از تواضع است، پس هر كس با آنان غذا بخورد، بهشت مشتاق او مى‏شود. و فرمود: خوردن در بازار از پستى است. و ف...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت سوم

و فرمود: غذاى شخص سخاوتمند دواست و غذاى شخص بخيل بيمارى است. و فرمود: كاسه براى كسى كه آن را بليسد، طلب آمرزش می كند. و فرمود: با هم غذ...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت چهارم

و فرمود: هر كس بر مسلمانان طعامى را جمع كند و چهل روز آن را نگهدارد تا گران شود، او از خدا بيزار و خدا از او بيزار است. و فرمود: هر كس ...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت پنجم

احادیث طب النبی - قسمت ۵ ام : و فرمود: با نمك شروع كنيد كه آن دواى هفتاد درد است. و فرمود: بهترين صدقه آب است. و فرمود: سرور نوشيدنيها...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت هشتم

احادیث طب النبی - قسمت ۸ ام : و فرمود: بر شما باد عسل، سوگند به كسى كه جان من در دست اوست خانه‏اى نيست كه در آن عسل باشد مگر اينكه فرشت...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت دهم

احادیث طب النبی - قسمت ۱۰ ام : و در آن هزار بركت و هزار رحمت است و خوردن آن شفاى هر دردى است. و فرمود: خربزه را با دندان بخوريد و آن را...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت یازدهم

احادیث طب النبی - قسمت ۱۱ ام : و فرمود: زياد بادنجان بخوريد كه آن درختى است كه در بهشت ديده‏ام، پس هر كس آن را با اين قصد بخورد كه بيما...

ادامه مطلب

احادیث حضرت رسول در طب النبی – قسمت دوازده

احادیث طب النبی - قسمت ۱۲ ام : و فرمود: بر شما باد كدو كه آن بر عقل مى‏افزايد. و فرمود: عناب تب و سرفه را از بين مى‏برد و قلب را نورانى...

ادامه مطلب