احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه خرداد

ایار احد و ثلثون یوما تصفو فیه الریاح و هو آخر فصل الربیع.و قد نهى فیه عن اکل الملوحات و اللحوم الغلیظه کالرءوس و لحم البقر و اللبن.

ایار سى و یک روز است. در این ماه بادها صاف است و آن آخر فصل بهار مى‏باشد، در آن از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى غلیظ مانند کله و گوشت گاو منع شده و نیز خوردن ماست ترش و خامه در او مفید نیست.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه / ص: 133

توضیح در مورد حدیث شریف :

بادها همواره حامل اجرام ریز و سبکى هستند که گاهى میکربها و نقاله‏هاى امراض است. میکربها از تحولات ناگهانى هوا و گرما و سرماى زیاد که بى‏مقدمه باشد غالبا نابود مى‏شوند ولى پس از گذشتن زمانى کم‏کم بقایاى آنها بهواى جدید عادت کرده محیط براى رشد آنها مناسب مى‏شود در محوطه‏هائى که تناسب براى رشد میکربها بطور کافى وجود دارد بادها آرام و سبکبارند و در آنجا خطر سرایت امراض خیلى کم است. آخر فصل بهار هوا از انقلاب آرام مى‏گیرد میکربها با هواى بهار انس گرفته برشد و تکثیر مى‏پردازند بادها صاف و حامل میکرب بمقدارى که قابل توجه باشد نخواهد بود. در آخر بهار که سلولهاى بدن فعالیتشان کم مى‏شود و بدن مواد غذائى را کمتر مى‏تواند بخود جذب کند و بر اثر شروع گرماى خارج حرارت غریزى تن رو بنقصان گذاشته و ترشحات غدد معدى‏ کم مى‏شود بهتر آنست که از خوردن غذاهاى شور و غلیظ مانند کله و پاچه و گوشت گاو پرهیز کرد. مقصود از غذاهاى غلیظ خوراکیهاى چرب نیست و لذا کره و روغنجات و دنبه ممنوع نمى‏باشد ماست مانده و ترشیده و خامه بواسطه غلظتى که دارد دیر جذب بدن مى‏گردد، نمک گرچه در عمل هضم و تحریک اشتها و ضد عفونى دهان و معده بسیار مؤثر است اما افراط در آن باعث ضعف دید چشم و کمى شهوت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.