احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

چند دستور در ماه اردیبهشت

و یصالح الجماع و التمریخ بالدهن فی الحمام و یشرب الماء على الریق و یشم الریاحین و الطیب.

در ماه نیسان اعمال غریزه جنسى و مالیدن روغن به بدن در حمام نیکو است و نوشیدن آب ناشتا مفید،  بوئیدن گل‏ها و عطریات سودمند است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 131

توضیح در مورد حدیث شریف :

در این ماه چون خون از هیجان وضعى گذشته حرکت انتقالى پیدا مى‏کند منى که خلاصه اوست مانند خون قرار نمیگیرد چیزى که هست سیر خون رجعى و سیر منى دفعى است و بهمین جهت عمل مجامعت خیلى مناسب است. در این ماه چون مزاج فصل و هوا غلظتى پیدا مى‏کند تنفس آن از راه مسامات بدن چندان مطلوب نیست مگر اینکه بوسیله‏اى آن را تلطیف کنند و این عمل را چربى که روى پوست بدن مالیده مى‏شود ببهترین وجه انجام میدهد و چون عمل تعریق در این ماه کم است و غده‏هاى آن ترشح قابل توجهى از خود نشان نمیدهند مالیدن روغن روى پوست و سد مسامات بوسیله آن عوارض سوئى را در بر نخواهد داشت. در این ماه بر اثر کم شدن بلغم صفرا غلبه مى‏کند و در نتیجه اشتهاء کم مى‏شود زیرا غلبه صفرا موجب ضعف غدد مترشحه معدى شده و اسید معدى را کم مى‏کند و این خود موجب کمى اشتهاء است نوشیدن آب (البته مقصود آب سرد است) ناشتا معده را خنک ساخته و حرارت غریزى آن را که عکس العمل سردى است زیاد میکند در نتیجه غدد بکار افتاده ترشح زیاد و اشتهاء بسیار و صفرا نابود میگردد. در این ماه بواسطه حرکت خون بسوى اعالى بدن و سر و مغز فکر بیشتر مى‏شود احساسات غالب و خشم مسلط و اعصاب دماغ محتاج بتقویت بیشترى هستند استشمام بوهاى خوش بهترین خوراک اعصاب و دماغ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .