احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

پایان پائیز

تشرین الآخر ثلثون یوما و ینهى فیه عن شرب الماء باللیل.

تشرین آخر آخرین ماه پائیز است در این ماه از آشامیدن آب در شب نهى شده.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 164

توضیح حدیث شریف :

آب یکى از مواد ترکیبى موجودات زنده (حیوان و نبات) است، گرچه آبى که مى‏خوریم مستقیما جذب بدن ما نمى‏شود و کارخانه کالبد سازى ما مواد ترکیبى خود را از هر چیز کامل و ساخته و پرداخته تحویل نمیگیرد بلکه مواد اولیه آنها را گرفته در خود ترکیب میکند و یا مرکبات را گرفته در خود تجزیه و تحلیل مى‏نماید بهر نحو که مى‏خواهد خودش درست میکند. مثلا بدن ما نور میخواهد اما نور چراغ بدرد ترکیب بدن ما نمیخورد، گاز ذغال مى‏خواهد اما نمیتواند مستقیما آن را از ذغال بگیرد همچنین آب مى‏خواهد ولى باید خودش آن آب را بسازد آبى که مى‏نوشیم مانند آبى که در رادیاتور ماشین میریزند کارخانه بدن را از خطر سوختن نگه میدارد و به تبخیر خود حرارت معتدل و فشار لازم تولید میکند سموم بدن را از نسوج گرفته بخارج میفرستد. در شبهاى ماه آخر پائیز عمل تبخیر کم مى‏شود و مصرف آب کاهش مى‏یابد آشامیدن آب زیاد عکس العمل دارد یعنى حرارت را کمتر و عمل تبخیر را ضعیف‏تر میکند و این خود موجب کندى عمل غدد و امراض بسیارى مى‏شود که روماتیسم قلبى از ردیف آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.