پایان پائیز

پایان پائیز

تشرین الآخر ثلثون یوما و ینهى فیه عن شرب الماء باللیل.

تشرین آخر آخرین ماه پائیز است در این ماه از آشامیدن آب در شب نهى شده.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: ۱۶۴

توضیح حدیث شریف :

آب یکى از مواد ترکیبى موجودات زنده (حیوان و نبات) است، گرچه آبى که مى‏خوریم مستقیما جذب بدن ما نمى‏شود و کارخانه کالبد سازى ما مواد ترکیبى خود را از هر چیز کامل و ساخته و پرداخته تحویل نمیگیرد بلکه مواد اولیه آنها را گرفته در خود ترکیب میکند و یا مرکبات را گرفته در خود تجزیه و تحلیل مى‏نماید بهر نحو که مى‏خواهد خودش درست میکند. مثلا بدن ما نور میخواهد اما نور چراغ بدرد ترکیب بدن ما نمیخورد، گاز ذغال مى‏خواهد اما نمیتواند مستقیما آن را از ذغال بگیرد همچنین آب مى‏خواهد ولى باید خودش آن آب را بسازد آبى که مى‏نوشیم مانند آبى که در رادیاتور ماشین میریزند کارخانه بدن را از خطر سوختن نگه میدارد و به تبخیر خود حرارت معتدل و فشار لازم تولید میکند سموم بدن را از نسوج گرفته بخارج میفرستد. در شبهاى ماه آخر پائیز عمل تبخیر کم مى‏شود و مصرف آب کاهش مى‏یابد آشامیدن آب زیاد عکس العمل دارد یعنى حرارت را کمتر و عمل تبخیر را ضعیف‏تر میکند و این خود موجب کندى عمل غدد و امراض بسیارى مى‏شود که روماتیسم قلبى از ردیف آنهاست.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی