احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

پایان تابستان(شهریور ماه)

آب احد و ثلثون یوما فیه تشتد السموم و یهیج الزکام باللیل و تهب الشمال و یصلح المزاج بالتبرید و الترطیب.

ماه آب سى و یک روز است. در آن هوا مسموم و بادهاى زهردار میوزد و زکام و سرماخوردگى در شب‏هاى این ماه هیجان میکند باد شمال میوزد و مزاج را میتوان به تبرید و ترطیب باصلاح آورد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 148

توضیح حدیث شریف :

ماه آب آخرین ماه تابستان است. در این ماه شبها نسبتا سرد و روزها همچنان گرم است. انتقال از هواى گرم روز که توأم با کار و حرکت است بهواى سرد شب که قرین سکون و استراحت است خود بزرگترین مایه سرماخوردگى و زکام مى‏شود، در ماه آب رودل و امتلاء معده که علت مهم سرماخوردگى و تأثیر هوا است بیشتر اتفاق مى‏افتد زیرا روزها بواسطه گرماى زیاد اشتهاى کاملى بغذا پیدا نمى‏شود در عوض شبها از نظر خنکى هوا اشتها کاملا مهیا است و غذاى بیشترى خورده مى‏شود. معالجه فورى و موقت زکام آنست که چند دقیقه‏اى زیر دوش آب گرم بایستند آنقدر که رفع زکام محسوس شود و یا دستمالى را مکرر بآتش گرم کرده روى سر بیندازند و یا از بخار تخم گشنیز و عناب استفاده کنند اما علاج قطعى آنست که از خوردن غذا تا میتوانند امساک کنند و در صورت ناچارى بغذاهاى سبک و میوه قانع باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =