احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

کوشش و کار

و یحمد فیه کثره الجماع و الحرکه و الریاضه.

اعمال غریزه جنسى و حرکت باعضاء و پرداختن بکارهاى سخت در این ماه بمقدار زیاد پسندیده است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه /ص: 181

تفسیر حدیث شریف :

ماه شباط آخرین ماه زمستان است. بعد از این ماه فصل بهار شروع مى‏شود در آن فصل فعالیت نباتات و حیوانات آغاز مى‏گردد. فعالیت در عالم نبات و حیوان تعقیب بیدار شدن اعصاب و جنبش سلولهاى ترکیبى آنها است. در سرماى زمستان اعصاب را یکنوع رخوتى فرامى‏گیرد و سلولهاى مرده همچنان در جاى خود مانده ایجاد سده‏ها و تصلب میکنند. کثرت عمل مجامعت در ماه شباط و حرکت و تحمل کارهاى سخت اعصاب را بیدار میکند عمل تعریق را قوى میگرداند سلولهاى مرده را تحلیل برده بیرون مى‏افکند و صحنه بدن را براى فعالیت سلول‏هاى زنده وسیع میگرداند و دنبال این خدمت‏ها شرایط تندرستى و نشاط روح و بدن را تکمیل میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.