احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

درمان بلغم از طریق روایات و احادیث

و من اراد ان یذهب البلغم من بدنه فلیأکل کل یوم بکره شیئا من الجواریش الحریف و یکثر دخول الحمام و المضاجعه النساء و الجلوس فی الشمس و یجتنب کل بارد من الاغذیه.

هر کس میخواهد بلغم را از خود دور کند هر روز در اول ساعت آن چیزى از جوارش حریف میل کند حمام زیاد برود و کار آمیزش با زنان را بسیار کند در آفتاب بسیار بنشیند از غذاهاى سرد و مرطوب پرهیز کند.

علائم غلبه مزاج بلغم و درمان آن

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ص: 275

تفسیر حدیث شریف :

علامه مجلسى ره میفرماید مراد از جوارش حریف جوارش فلافلى است که مشتمل است بر فلفل و دارا فلفل. جوارش‏ها نیز در کتابهاى طبى قدیم مختلف است از جمله جوارش شکرى است در کتاب تحفه حکیم مؤمن است که جوارش شکرى براى گرم کردن معده و تقویت هاضمه و رفع بلغم و دفع رطوبات سودمند است. ترکیب آن از این قرار است: کبابه، قاقله، دارچین، زنجبیل، دارفلفل، زعفران از هر کدام یک مثقال، عود، فلفل از هر کدام نیم مثقال با پنجاه مثقال شکر قوام آمده بیامیزند جوارش کافور، زنجبیل، دارچین، قرفه، ساذج هندى، جوزبوا، صندل زرد عود بلسان هیل، بسباسد، قرنفل، نارمشگ، طالسیفرم، طباشیر هندى، از هر یک سه مثقال و نیم و کافور و مشک از هر یک یک مثقال و نیم- با نود مثقال قند قوام آورده بسریشند، این دارو علاوه بر خواص مذکوره براى خفقان خیلى مفید است.

باز هم علاج بلغم

و من اراد ان یذهب عنه البلغم فلیتناول بکره کل یوم من الاطریفل الصغیر مثقالا واحدا.

هر کس مى‏خواهد غلبه بلغم را از مزاج خود نابود کند بامداد هر روز یک مثقال اطریفل صغیر تناول کند.    پوست هلیله کابلى و پوست هلیله زرد و هلیله سیاه و پوست بلیله و امله مقشر را مساوى هم کوبیده و با روغن گاو یا روغن بادام آمیخته با سه برابر همه آنها از عسل ممزوج میکند. اطریفلها انواع مختلفى هستند که در کتابهاى طبى قدیم مشروحا ذکر شده است و ترکیب آنها تماما داراى خاصیت فوق هستند علاوه در مورد سستى و ضعف معده و علاج بواسیر و تقویت مغز و اعصاب سودمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.