احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

خوردن آب گرم ناشتا

و یشرب بکره کل یوم جرعه ماء حار.و یجتنب اکل البقول کالکرفس و النعناع و الجرجیر.

در این ماه نیکو است که هر صبح جرعه‏اى از آب گرم بیاشامند و از خوردن سبزیجاتى مانند کرفس و نعناع و ترتیزک (بیجارى) دورى کرد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 165

توضیح حدیث شریف :

در ماه آخر پائیز بدن از لحاظ تبدیل و تحلیل مواد ترکیبى بسیار تنبل است، سستى بر اعصاب غلبه مى‏کند و یکنوع حالت ضعف و کسالت که خمیازه و چرت از عوارض مشهود آنست بانسان دست میدهد کرفس و نعناع گرچه از سبزیجات مقوى هستند ولى از نظر آنکه منوم (خواب‏آور) نیز مى‏باشند و اعصاب را تسکین مى‏دهند خوردن آنها بر ضعف و کسالت مى‏افزاید، تره تیزک فشار خون را پائین مى‏آورد و از این جهت در آخر پائیز که قاعدتا خون فشارى زیاده از حد لزوم ندارد مصلحت نیست. آشامیدن آب گرم در صبح خصوص ناشتا ضربان قلب را شدید مى‏کند و با این عمل یکنوع هیجانى در اعصاب و مجارى خون پدید مى‏آورد و این بهترین نتیجه‏اى است که در آخرین ماه پائیز از خوردن آب گرم مى‏توان گرفت زیرا همان طور که گذشت عمده علت کسالتها و سستى‏ها در آخرین ماه پائیز از تسکین افراطى اعصاب و کندى جریان خونست علاوه آشامیدن آب گرم صبح ناشتا امعاء و احشاء را نرم کرده اشتها را زیاد و کار هضم را تسهیل مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 5 =