خوردن آب گرم ناشتا

خوردن آب گرم ناشتا

و یشرب بکره کل یوم جرعه ماء حار.و یجتنب اکل البقول کالکرفس و النعناع و الجرجیر.

در این ماه نیکو است که هر صبح جرعه‏اى از آب گرم بیاشامند و از خوردن سبزیجاتى مانند کرفس و نعناع و ترتیزک (بیجارى) دورى کرد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: ۱۶۵

توضیح حدیث شریف :

در ماه آخر پائیز بدن از لحاظ تبدیل و تحلیل مواد ترکیبى بسیار تنبل است، سستى بر اعصاب غلبه مى‏کند و یکنوع حالت ضعف و کسالت که خمیازه و چرت از عوارض مشهود آنست بانسان دست میدهد کرفس و نعناع گرچه از سبزیجات مقوى هستند ولى از نظر آنکه منوم (خواب‏آور) نیز مى‏باشند و اعصاب را تسکین مى‏دهند خوردن آنها بر ضعف و کسالت مى‏افزاید، تره تیزک فشار خون را پائین مى‏آورد و از این جهت در آخر پائیز که قاعدتا خون فشارى زیاده از حد لزوم ندارد مصلحت نیست. آشامیدن آب گرم در صبح خصوص ناشتا ضربان قلب را شدید مى‏کند و با این عمل یکنوع هیجانى در اعصاب و مجارى خون پدید مى‏آورد و این بهترین نتیجه‏اى است که در آخرین ماه پائیز از خوردن آب گرم مى‏توان گرفت زیرا همان طور که گذشت عمده علت کسالتها و سستى‏ها در آخرین ماه پائیز از تسکین افراطى اعصاب و کندى جریان خونست علاوه آشامیدن آب گرم صبح ناشتا امعاء و احشاء را نرم کرده اشتها را زیاد و کار هضم را تسهیل مینماید.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی