احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

حجامت‏

فإذا اردت الحجامه فلیکن فی اثنى عشر لیله من الهلال الى …

چون خواستى حجامت کنى وقت آن را از دوازدهم ماه تا پانزدهم قرار بده و در بیرون از این چهار روز حجامت نکن مگر از آن ناچار شوى زیرا خون با نقصان و زیادتى ماه کم و زیاد مى‏شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ ص: 214

توضیح حدیث شریف : کسانى که در سواحل دریاها زندگى میکنند میدانند که آب دریا در ساعاتى از روز بالا مى‏آید و در ساعات دیگرى پائین مى‏رود، بالا آمدن آب را مد و پائین رفتن آن را جزر میگویند. این جزر و مد با اختلاف روزهاى قمرى مختلف مى‏شود یعنى در اوایل و اواخر ماه جزر بیشتر و مد کمتر است و در اواسط ماه مد بیشتر و جزر کمتر میباشد باین جهت جاذبه خورشید و ماه هر دو را در جزر و مد آب مؤثر میدانند این جزر و مد که انبساط ذرات ترکیبى آب میباشد اختصاصى بآب دریا ندارد بلکه در تمام مایعات دیده مى‏شود و در بعضى از آنها خیلى محسوس است مانند خون. شیخ بو على سینا در قانون میگوید حجامت در اول ماه صلاح نیست زیرا اخلاط حرکت و جنبشى ندارد و در آخر ماه نیز خوب نیست زیرا اخلاط رو بنقصان میگذارد بهترین اوقاتش وسط ماه است زیرا بواسطه زیاد شدن نور ماه اخلاط زیاد مى‏شود و جنبش میکند و خوبتر آنست که دو سه ساعت از روز بالا آمده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .