احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

بهترین آشامیدنى‏

و خیر الماء شربا ما کان ینبوعه من الجهه المشرقیه من الخفیف الابیض و اصحها ما کان مجراه فی جبال الطین.

بهترین آبهاى آشامیدنى اعم از اینکه شخص مسافر باشد یا در وطن اقامت داشته باشد آن است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و سفید باشد و سالمترین آبها آنست که مجراى آنها در کوههاى خاکى (تپه‏ها) بوده باشد.

در بعضى از نسخ عبارت باین طریق است:  و افضل المیاه التى تجرى بین مشرق الشمس الصیفى و مغرب الشمس الصیفى.  یعنى بهترین آبها آنست که از سمت مشرق آفتاب تابستان و مغرب آفتاب تابستان جارى شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 289

تفسیر حدیث شریف :

آبى که از سمت شمال جارى مى‏شود چون مجرایش طبیعى و از بالا به پائین است با سهولت جارى میگردد و در نتیجه فضولات زیادترى همراه دارد و آبى که از طرف جنوب جریان پیدا کند مواد اختلاطیش بسیار کم و غیر کافى است و آبهائى که مجرایش مشرق و مغرب باشد مواد مخلوطى آن متوسط و مفید است، شیخ بو على سینا در قانون میگوید: آبى که بسوى مشرق خصوصا مطلع تابستانى آفتاب جریان داشته باشد افضل آبها است بالاخص که از منبعش مسافت زیادى جارى گردد و بهترین آبها آب چشمه‏اى است که در زمینهاى حره (زمین حره آنست که سنگ و ریگ و معدنیاتش زیاد نباشد) جریان پیدا کند و در معرض آفتاب و هوا آشکار گردد و نیز میگوید آبهائى که از میان خاک عبور میکنند بهتر از آنها است که از بین سنگها میگذرند زیرا خاک‏ها آب را پاکیزه و خالص میکنند و ممزوجات غریبه را از آن وامى‏ستانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .