احادیث طبی معصومین, کتاب طب الرضا

بهترین آشامیدنى‏

و خیر الماء شربا ما کان ینبوعه من الجهه المشرقیه من الخفیف الابیض و اصحها ما کان مجراه فی جبال الطین.

بهترین آبهاى آشامیدنى اعم از اینکه شخص مسافر باشد یا در وطن اقامت داشته باشد آن است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و سفید باشد و سالمترین آبها آنست که مجراى آنها در کوههاى خاکى (تپه‏ها) بوده باشد.

در بعضى از نسخ عبارت باین طریق است:  و افضل المیاه التى تجرى بین مشرق الشمس الصیفى و مغرب الشمس الصیفى.  یعنى بهترین آبها آنست که از سمت مشرق آفتاب تابستان و مغرب آفتاب تابستان جارى شود.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: 289

تفسیر حدیث شریف :

آبى که از سمت شمال جارى مى‏شود چون مجرایش طبیعى و از بالا به پائین است با سهولت جارى میگردد و در نتیجه فضولات زیادترى همراه دارد و آبى که از طرف جنوب جریان پیدا کند مواد اختلاطیش بسیار کم و غیر کافى است و آبهائى که مجرایش مشرق و مغرب باشد مواد مخلوطى آن متوسط و مفید است، شیخ بو على سینا در قانون میگوید: آبى که بسوى مشرق خصوصا مطلع تابستانى آفتاب جریان داشته باشد افضل آبها است بالاخص که از منبعش مسافت زیادى جارى گردد و بهترین آبها آب چشمه‏اى است که در زمینهاى حره (زمین حره آنست که سنگ و ریگ و معدنیاتش زیاد نباشد) جریان پیدا کند و در معرض آفتاب و هوا آشکار گردد و نیز میگوید آبهائى که از میان خاک عبور میکنند بهتر از آنها است که از بین سنگها میگذرند زیرا خاک‏ها آب را پاکیزه و خالص میکنند و ممزوجات غریبه را از آن وامى‏ستانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =