از کدام رگ خون بگیریم و حجامت کنیم ؟

از کدام رگ خون بگیریم و حجامت کنیم ؟

و اعلم ان الحجامه تؤخذ دمها من صغار العروق المبثوثه فی اللحم الى …

خونى را که حجامت بیرون مى‏آورد از رگهاى کوچکى است که در میان گوشت پنهان میباشد شاهد این مطلب آنست که بر خلاف فصد ایجاد ضعف نمیکند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه/ص: ۲۱۷

توضیح حدیث شریف :

یکى از اشکالاتى که در مورد حجامت بنظر میرسد آنست که شخص را ناتوان و مستعد بیماریهاى بسیار میکند.
فقر الدم (نقصان خون) چیزى است که بیمار را زرد چهره، کم‏خواب، بى‏اشتهاى بغذا و اعمال غریزه جنسى میکند، فقر الدم بلائى است که میتواند ریشه چندین بلاى خطرناک مانند سل و فالج و غشوه و سکته‏هاى قلبى باشد.
میگویند حجامت اختیارى همان فقر الدم است ولى این قیاس درست نیست زیرا فقر الدم اختلالى است در مزاج که کارخانه خون سازى در بدن را کند و گاهى متوقف میسازد و بتجربه ثابت شده که یکى از معالجات سودمند فقر الدم خون گرفتن است زیرا خونى که از بیمار فقر الدم دفع مى‏شود در حقیقت خون مرده است دفع مواد زائد و مسموم است و این عمل مانند مسهلى است که فضولات معده و روده را دفع میکند اشتها را تحریک و موجب زیاد شدن عمل جذب مواد غذائى ببدن میگردد، مانند شیرى است که از پستان بدوشند
و در نتیجه بفعالیت دستگاه شیر سازى بدن بیفزایند بلى ضعفى که ابتداء بر اثر خون گرفتن در بدن ایجاد میگردد قابل انکار نیست ولى خوشبختانه این ضعف ابتدائى هم در حجامت بدلیل که در متن اشاره شد وجود ندارد.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلد های لازم را پر کنید.

تنها عطر ۱۰۰درصد طبیعی

ایران

مورد تایید آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی